Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Mugal Faekora
Country: Iran
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 5 May 2010
Pages: 358
PDF File Size: 17.96 Mb
ePub File Size: 15.19 Mb
ISBN: 208-4-43259-951-8
Downloads: 70646
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tenris

Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming voor machines 1 De EG-verklaring van overeenstemming moet de volgende gegevens bevatten: Merktekens De minimaal vereiste gegevens van punt 1.

Dit geldt niet voor: Deze laatste eis is niet van toepassing op mobiele machines die uitsluitend bedoeld zijn voor werkzaamheden ondergronds en die geen elektriciteit verbruiken. Bewegende delen die dienen voor het werk De afschermingen of beveiligingsinrichtingen die ontworpen machinerichtpijn om blootgestelde personen te beschermen tegen de gevaren die kunnen worden veroorzaakt door de bewegende delen die dienen voor het werk zoals bijvoorbeeld snijgereedschap, bewegende delen van persen, cilinders, machienrichtlijn die worden bewerkt enz.

De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat uitwendige straling de werking ervan niet kan verstoren. De gekozen machinerjchtlijn moet voorrang hebben op alle andere bedieningssystemen, met uitzondering van de noodstopinrichting. They were taken under the new approach in order to facilitate the free movement of goods and products in the European Union by removing barriers to trade in the European market.

Theory of modeling and simulation pdf download

Gevaren als gevolg van elektriciteit Wanneer de machine elektrisch wordt aangedreven moet zij zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren in verband met elektriciteit worden of kunnen worden voorkomen.

De last machinericbtlijn bestaan uit voorwerpen, materialen of goederen. De machine moet zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat het schoonmaken van de inwendigde delen van de machine die gevaarlijke stoffen of preparaten hebben bevat, mogelijk is zonder dat in de inwendige delen 337 te worden doorgedrongen; ook een eventuele mavhinerichtlijn moet van buitenaf kunnen worden uitgevoerd.

De machine, de onderdelen daarvan en de bijbehorende installaties moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij onder normale bedrijfsomstandigheden eventueel rekening houdend met de klimatologische omstandigheden voldoende stabiliteit bezitten om zonder gevaar voor kanteling, omvallen of ongewenste verplaatsingen te kunnen worden gebruikt.

  CY8C29466 DATASHEET PDF

Oppervlakken aan de binnenkant moeten verbonden zijn met rondingen die voldoende wijd zijn om een volledige reiniging mogelijk te maken. Bij automatische toevoer van het te bewerken materiaal naar het machinericthlijn dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om gevaar voor de blootgestelde personen bijvoorbeeld werktuigbreuk te vermijden:.

Gevaren door de emissie van stofdeeltjes, gassen enz. Ontploffingsgevaar De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de machine zelf of de gassen, vloeistoffen, stofdeeltjes, dampen en andere door de machine geproduceerde of gebruikte stoffen geen gevaar voor ontploffing opleveren.

Verplaatsing moet in het bijzonder niet mogelijk zijn tijdens het in werking stellen van de motor.

Gevaren door geluidsoverlast De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat gevaren als gevolg van de emissie van luchtgeluid tot een minimum worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek en de beschikbaarheid van geluiddempende middelen, in het bijzonder bij de bron. De fabrikant dient in de gebruiksaanwijzing de aard en de frequentie te vermelden van de inspecties en het onderhoud die om veiligheidsredenen noodzakelijk zijn.

De bestuurdersplaats moet met inachtneming van de beginselen van de ergonomie zijn ontworpen. De fabrikant dient aan te geven onder welke bedrijfsomstandigheden de machine tijdens de meting heeft gewerkt en welke methoden voor de metingen zijn gebruikt; b machineeichtlijn een machine afhankelijk van de uitrusting geschikt is voor verschillende gebruiksdoeleinden, moeten de fabrikant van de basismachine waarop de verwisselbare uitrusting kan worden gemonteerd en de fabrikant van de verwisselbare uitrusting de nodige gegevens verstrekken om de uitrusting zonder gevaar te kunnen monteren en gebruiken.

Het EG-typeonderzoek is de procedure door macchinerichtlijn waarvan een keuringsinstantie waarvan kennisgeving is gedaan, vaststelt en verklaart dat het model van een machine aan de daarop betrekking hebbende bepalingen van de richtlijn voldoet.

Zo nodig geeft hij aan welke onderdelen aan slijtage onderhevig zijn, alsmede de voor een vervanging geldende criteria. Consequently, the Machinery Directive belongs to the economic legislation. De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat gevaren voortvloeiend uit door de machine veroorzaakte trillingen tot een minimum worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek en de beschikbaarheid machiinerichtlijn trillingdempende middelen, in het bijzonder aan de bron.

De drager moet over het algemeen zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat de personen daarop beschikken over bedieningsorganen om de drager ten opzichte van de machine te laten stijgen, dalen en in voorkomend geval te verplaatsen. De instantie die een verklaring van EG-typeonderzoek intrekt, doet hiervan mededeling aan de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan.

  APOLONIO DE PERGA PDF

EUR-Lex – L – NL

Vereiste eigenschappen van de schermen en beveiligingsinrichtingen 1. De keuze van de voor het werktuig gebruikte materialen moet zijn afgestemd op de door de fabrikant verwachte gebruiksomstandigheden, met name waar het gaat om corrosie, slijtage, schokken, brosheid bij lage temperaturen en veroudering.

De lidstaat stelt de Commissie onmiddellijk 988 deze maatregel in kennis en geeft de redenen van zijn besluit aan, met name of het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit:.

Automatisch bewegende schermen voor de beveiliging van de in deel A, punten 9, 10 en 11, bedoelde machines. In dat geval moeten deze doelen machinerichtliijn ontwerp en bouw van de machine zoveel mogelijk worden nagestreefd.

31998L0037

Machines voor de vervaardiging van pyrotechnische producten. Learn how and when to remove these template messages. Bij machines van geringe grootte mag van deze minimumafmeting worden afgeweken. Aanvullende gegevens dienen eventueel in de gebruiksaanwijzing te machindrichtlijn vermeld. Wanneer de bedieningsorganen, met uitzondering van de organen met een egg vaste standen, tijdens hun werking zekere risico’s, met name voor gevaarlijke bewegingen, kunnen veroorzaken, moeten zij in de neutrale stand terugkeren zodra de bediener ze loslaat.

De bestuurder moet snelheidsvermindering en het tot stilstand brengen van een machine met eigen aandrijving door middel van een hoofdremmechanisme kunnen bewerkstelligen. Voor ontsporing ondanks de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen of machinerichlijn een defect aan een geleiding of rolbaan moeten er voorzieningen zijn die verhinderen dat uitrustingen, onderdelen of de last vallen en dat de machine kantelt.

Machinery Directive

De verbindingen moeten bij voorkeur bestaan uit volle las- of lijmnaden. Het in werking stellen van een machine mag alleen kunnen geschieden door een opzettelijk verrichte handeling met een hiervoor bestemd bedieningsorgaan.

De gebruikte materialen moeten voldoende weerstand hebben en aangepast zijn aan de eigenschappen van de gebruiksomgeving waarvoor de fabrikant de machine heeft bestemd, met name ten aanzien van moeheids- verouderings- corrosie- en slijtageverschijnselen.

Technology